ದರ್ಶನ ಸಮಯ

ದರ್ಶನ ಸಮಯ:

06.00 AM – 08.00 AM, 10.00 AM – 02.00 PM & 06.00 PM – 09.00 PM

ಪೂಜಾ ಸಮಯ:

ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಪೂಜೆ : 07 AM

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂಜೆ : 12 PM

ರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ : 08 PM